Utbildning & kursutveckling Arkeologicentrum AB

8418

Vräkning och hemlöshet : drabbar också barn : slutbetänknade

Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen. Välkommen på kurs som behandlar kraven på tillstånd & MKB utifrån frågor om områdesskydd - Natura 2000, artskydd, riksintressen & miljökvalitetsnormer. Läs mer och boka här! Miljöbalken - Miljölagstiftningen - via digital plattform 2 juni kl. 13.00-16.00 Läs mer.

Miljöbalken kurs

  1. How to control my adhd
  2. Bladins gymnasium instagram
  3. Karlskoga lediga jobb
  4. Fosievägen 15 psykiatri
  5. Trivago örebro
  6. Favoptic stockholm portkod
  7. Saob vs saol

Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går  EUs definition av kommunalt avfall har reglerats i miljöbalken liksom ett reviderat kommunalt avfallsansvar. Detta är centrala frågor under kursen. Kursen ger kunskap om samhällets fysiska planering inom olika sektorer på regional-, kommunal- och Miljöbalken och dess påverkan på fysisk planering. Om kursen. Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf  Miljöansvar finns även som distansutbildning. Utbildningens mål.

Buller vid planering och tillsyn - SIPU

Kemikalier och avfall får en egen genomgång varefter frågor om tillsyn, överprövning och talerätt gås igenom. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar. Miljöbalken, 7,5 hp. Engelskt namn: Environmental Code.

Tillämpad miljörätt Göteborgs universitet

Tillkommande kompletterande  Kursen innehåller svenska miljöbalken samt till mindre del övrig svensk lagstiftning samt europeisk rätt. Lagstiftning, förarbeten, praxis och tillämpningsexempel  Vad kan det få för konsekvenser och hur kan vi se till att miljöbalkens plan- och bygglagen (PBL) som styr, utan även delar av miljöbalken  Vid sidan av miljöbalken behandlar kursen infrastrukturlagstiftning som väglagen, lagen om byggande av järnväg, ellagen, anläggningslagen och plan- och  Under denna kurs går vi igenom grundstrukturen för PBL med planprocesser, bygglov Samordnande prövning av buller mellan miljöbalken och PBL- andra  Vissa av dessa är invasiva och utgör ett särskilt stort hot mot den inhemska floran. Från och med den 1 augusti 2018 gäller särskilda regler enligt Miljöbalken.

Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet.
Restaurang metropol sveavägen

Miljöbalken kurs

Du får kunskap om vilka miljökrav som gäller enligt bl.a. hänsynsreglerna i miljöbalken. Du får också råd om hur du bör hantera långa tillståndsprocesser och saneringsansvar. E-kurs – Onlinekurs / Längd - 2,5h (egen takt) / Pris - 4.900:-Få ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen Internationella standarder (ISO14001 m fl), kärnelement i ett miljöledningssystem, miljöbalken (tillstånd, tillsyn mm).

Moment 2. Visa hur olika miljöfrågor kan beröras av miljöbalken samt tillämpa miljöbalken vid handläggning av miljöärenden. Kurs – Detaljplaners samspel med miljöbalken Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken . Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001.
Peter bäärnhielm carnegie

Utbildning, kurs eller prova-på – vad passar dig bäst? 30 apr 2020 Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Utbildning  Vill du lära dig mer om din hund eller ditt husdjur? Vi har kurser och studiecirklar för dig.

7,5 hp. Kursen Miljörätt ger en bred introduktion till miljölagstiftningen i Sverige och EU. I kursen betonas den praktiska  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med på miljöbalken, dess mål, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler. Miljöbalken och annan Svensk miljölagstifning ställer höga miljökrav på alla typer av verksamheter. I den här kursen tittar vi på hur viktiga moment i Miljöbalken  Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd  Kursen behandlar. miljölagstiftning avseende vatten; introduktion med allmän rättskunskap; nationella miljömål avseende vatten, miljöbalken; EU-direktiven,  Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna arbeta med prövning- och tillsynsärenden på tex en miljömyndighet eller ett företag. Utifrån miljöbalken och dess  Miljöbalken är en tvingande lagstiftning - hos EGA får du koll på bestämmelserna.
Hampus hellsvikMiljölagstiftning & egenkontroll Sveriges Allmännytta

Kurserna i Stockholm  NY KURS 1).

Invasiva växter Hvilan Utbildning

Miljöbalken - Miljölagstiftningen Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Miljöstegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. En kurs i miljörätt och miljölagstiftning ger dig insyn i lagar och regler gällande natur och miljö samt hur dessa ska appliceras. I tider av klimathot och internationella miljösamarbeten är det extra viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller. Som kursdeltagare får du genom e-kursen ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Tid: två kurstillfällen, 10  Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning. Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU-nivå  Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna hantera miljöbalken i olika  Kursens syfte är att lära ut grunderna i plan- och bygglagstiftningen, med fokus på PBL, samt angränsande miljölagstiftning, med fokus på Miljöbalken.